Yrittäjän määritelmä työttömyysturvassa

Työttömyysturvassa kaikki työ, jota ei ole tehty työ- tai virkasuhteessa, katsotaan yritystoiminnaksi. Omistusosuudella tai muodollisella asemalla ei ole merkitystä näissä tilanteissa. Jos työskentelet esimerkiksi laskutusosuuskunnan kautta, olet työttömyysturvan näkökulmasta yrittäjä.

Työttömyysturvan kannalta yritystoiminta voi olla joko sivu- tai päätoimista. Sivutoimisen yritystoiminnan aikana voit olla oikeutettu ansiopäivärahaan. TE-toimisto tekee arvion sivu- tai päätoimisuudesta ja antaa yrittäjyydestä työttömyyskassaa sitovan työvoimapoliittisen lausunnon.

Vaikka olisit työttömyysturvan kannalta yrittäjä, voit silti täyttää palkansaajan työssäoloehtoa muussa työssä. Yrittäjänä tehty työ ei kuitenkaan kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa riippumatta siitä onko kyseessä pää- vai sivutoiminen yritystoiminta. Pelkkä yrittäjämääritelmän täyttäminen ei tee sinusta päätoimista yrittäjää tai poista oikeutta palkansaajan päivärahaan.

Ilmoita kaikesta yritystoiminnastasi TE-toimistoon. Ilmoitusvelvollisuus koskee maa- ja metsätaloutta, vasta aloitettavaa yritystoimintaa ja ennen työttömyyttä aloitettua yritystoimintaa.

Työttömyysturvassa yrittäjän käsite voi erota esimerkiksi eläkelakien mukaisista määritelmistä. Tämä aiheuttaa eroja mm. silloin, kun eläkelakien mukaan sinun ei tarvitsisi olla YEL- tai MYEL-vakuutettu, mutta työttömyysturvassa sinut voidaan kuitenkin katsoa yrittäjäksi.

Työttömyysturvassa sinut voidaan katsoa yrittäjäksi seuraavissa tapauksissa

 • Sinulla on YEL- tai MYEL-vakuutus
  • yksityisenä elinkeinonharjoittajana (ammatin- tai liikkeenharjoittaja, toiminimi),
  • maatalousyrittäjänä,
  • avoimen yhtiön yhtiömiehenä, tai
  • kommandiittiyhtiön yhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä olemisen vuoksi.
 • Olet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, josta
  • omistat itse vähintään 15 %
  • omistat yhdessä perheesi kanssa vähintään 30 %.
 • Työskentelet osakeyhtiössä, josta
  • omistat itse vähintään 50 %
  • omistat yhdessä perheesi kanssa vähintään 50 %.
 • Työskentelet olematta työ- tai virkasuhteessa omistuksesta ja asemasta huolimatta
 • Toimit voittoa tavoittelevan yhtiön hallituksessa saaden esim. kokouspalkkioita.

Omistusta laskettaessa huomioidaan osakkeiden äänimäärä tai muutoin vastaava päätösvalta. Sinun katsotaan olevan johtavassa asemassa, mikäli olet toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai muutoin vastaavassa asemassa.

Yritystoiminnan aloittaminen työttömänä

Jos aloitat yritystoiminnan työttömänä ollessasi, työllistyminen yritystoiminnassa ei estä päivärahan maksamista 4 ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Yritystoiminnasta saamasi tulot sovitellaan, eli saamasi tulot vähentävät päivärahan määrää, kuten muukin työstä saatu tulo.

TE-toimisto ei ensimmäisen 4 kuukauden aikana arvioi, onko yritystoimintasi pää- vai sivutoimista. Yritystoiminnan kestettyä 4 kuukautta TE-toimisto tekee arvion siitä, kuinka paljon yritystoiminta työllistää sinua. Jos toimintasi arvioidaan sivutoimiseksi, päivärahan maksaminen jatkuu. Jos toimintasi arvioidaan päätoimiseksi, kassa ei voi enää maksaa sinulle päivärahaa.

Sivutoiminen yritystoiminta

Jos TE-toimisto katsoo yritystoimintasi sivutoimiseksi, voit saada soviteltua ansiopäivärahaa. TE-toimisto arvioi yritystoiminnan laajuutta ensisijaisesti siihen käytetyn työmäärän perusteella. Pelkästään yritystoiminnasta saatujen tulojen vähäisyys ei siis ole ratkaisevaa.

Sivutoimisesta yritystoiminnasta saadut ansiotulot huomioidaan ansiopäivärahaa maksettaessa. Kassa tekee itsenäisen arvion yrittäjämääritelmän täyttymisestä sovitellun ansiopäivärahan maksamisen kannalta.

Päätoiminen yritystoiminta

Jos TE-toimisto katsoo yritystoimintasi päätoimiseksi, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan palkansaajakassasta. Yleensä yritystoiminta katsotaan päätoimiseksi, jos toiminnan vaatima työmäärä on niin suuri, että se estää sinua vastaanottamasta kokoaikatyötä.

Jos olet työttömyysturvalain mukaan päätoiminen yrittäjä, harkitse kassan vaihtoa. Yrittäjä voi vakuuttaa itsensä esimerkiksi Yrittäjäkassassa (entinen SYT). Lue lisää sivulta Päätoimisen yritystoiminnan aloittaminen.

Alkava yritystoiminta

Jos aloitat yritystoiminnan työttömänä, TE-toimisto ei arvioi ensimmäisen 4 kuukauden aikana yritystoimintasi pää- tai sivutoimisuutta. Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus ansiopäivärahaan ainakin 4 kuukautta yritystoiminnan aloittamisen jälkeen. Sinun on myös haettava normaaliin tapaan kokoaikatyötä tällä ajalla.

Ole yhteydessä TE-toimistoon ennen yritystoiminnan aloittamista, sillä TE-toimisto tutkii yritystoiminnan aloittamisen ja päättymisen. Jos saat yritystoiminnastasi tuloja ensimmäisen 4 kuukauden aikana, ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna.

Kun 4 kuukauden jakso on päättynyt, TE-toimisto arvioi onko yritystoimintasi pää- vai sivutoimista ja antaa siitä kassalle lausunnon.

Lyhytkestoinen yritystoiminta

Jos yritystoimintasi kestää enintään kaksi viikkoa, TE-toimisto ei anna lausuntoa yritystoiminnasta, vaan kassa selvittää asian ilmoittamiesi tietojen perusteella. Sinulla voi olla oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan lyhytkestoisen yritystoiminnan ajalta. Tyypillisimpiä lyhytkestoisen yritystoiminnan tilanteita ovat erilaiset toimeksiantotyöt tai laskutusosuuskunnan kautta tehdyt työt. Toimita aina kassaan tieto yritystoiminnastasi ja sitä kautta saaduista tuloista.

Jos yritystoimintasi kestää yli kaksi viikkoa, kassa pyytää TE-toimistolta lausuntoa. TE-toimisto tutkii asian ja oikeus ansiopäivärahaan määräytyy lausunnon perusteella.

Perheyrityksessä työskentelevän työttömyysturva

Perheyrityksessä työskentelevä perheenjäsen katsotaan työttömyysturvassa 1.7.2019 alkaen palkansaajaksi, jos hänellä ei ole omistusosuutta tai määräysvaltaa yrityksestä. Yrittäjän perheenjäseneksi katsotaan puoliso (myös avopuoliso) ja yrittäjälle ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva samassa taloudessa asuva henkilö (vanhemmat, isovanhemmat, lapset ja lastenlapset).

Yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto palkansaajana täyttyy, kun hän on ollut palkansaajakassan jäsenenä ei-omistavassa asemassa vähintään 12 kuukautta ja kerryttänyt perheyrityksessä työskennellessään työssäoloehtoa vähintään 52 kalenteriviikkoa 28 kuukauden sisällä.

Työssäoloehtoa koskevat muut vaatimukset esimerkiksi työajan ja palkan suhteen ovat samat, kuin muillakin palkansaajilla. Yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehtoa ei kuitenkaan voi yhdistää yrittäjänä kertyneeseen työssäoloehtoon eikä muuhun palkansaajana kerrytettyyn työssäoloehtoon.

Jos omistat yli 0 %:n perheesi yrityksestä, olet työttömyysturvassa yrittäjä. Yrittäjäksi katsotaan myös henkilöt, jotka työskentelevät perheen omistamassa toiminimessä (ja ovat näin aina yrittäjiä myös eläkejärjestelmässä eli YEL-vakuutettuja).

Välillinen omistus

Omistusta laskettaessa huomioidaan myös välillinen omistus toisen yrityksen tai yhteisön kautta. Omistus on välillistä, jos sinun, perheesi tai yhteinen omistusosuutenne väliyhtiöstä on vähintään 50 %.